యాదాద్రి ఆలయ నిర్మాణం తుది దశకి చేరుకుంది.

యాదాద్రి ఆలయ నిర్మాణ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. అద్భుతమైన కళాకాండాలు, కళ్ళు చెదిరే రీతిలో ఉన్నాయి. ఆ మరపురాని ఆలయ దృశ్యాలు మీ కోసం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s